Privacybeleid

Wie zijn we

Persoonlijk bewind is een bewindvoerderskantoor, gevestigd in Nijmegen. Ons website-adres is: https://persoonlijkbewind.nl.

Correspondentieadres: 

Postbus 305
6500 AH Nijmegen

Telefonisch:
Mobiel Hossein: 06-55702564
(Maandag t/m vrijdag: 09:00 t/m 18:00 uur)

Mobiel Abdulgadir: 06-41164921
(Maandag t/m vrijdag: 09:00 t/m 18:00 uur)

Email:
info@persoonlijkbewind.nl

AVG Persoonlijk Bewind

Persoonlijk Bewind acht het van belang om uw gegevens veilig te bewaren. Op deze pagina legt Persoonlijk Bewind u uit welke gegevens wij van u bewaren. Wij vertellen u ook wat wij met deze gegevens doen. Om onze taak goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat wij bepaalde gegevens opslaan om ons werk goed te kunnen doen.

Wij hebben als taak om geld en goederen van u te beheren zoals in de wet is vastgelegd. Dit kunnen wij alleen doen als wij bepaalde gegevens opslaan en delen met anderen. Om doelgericht te kunnen werken willen wij met deze regeling in ieder geval zorgen dat wij u niet steeds om toestemming vragen. Wij zullen dan ook niet steeds een melding doen dat wij bepaalde papieren delen met derden. Wij zijn van mening dat het opslaan en delen van gegevens een onderdeel is van onze opdracht die de rechtbank ons heeft opgelegd.

Wij zullen u dan ook verder in deze pagina uit gaan leggen welke gegevens wij opslaan. Ook leggen wij uit wie er toegang heeft tot deze gegevens en met wie wij deze gegevens delen. Bovendien leggen wij uit hoelang wij de gegevens bewaren. Tot slot leggen wij uit wat u zou kunnen doen als u van mening bent dat wij niet zorgvuldig met u gegevens omgaan.

 

Soort informatie:

– Voornamen, achternaam, roepnaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, Burgerservicenummer, burgerlijke staat, woonsituatie van u en (indien van toepassing) van uw partner.

– Straat en huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

– Indien van toepassing namen en geboortedata van de kinderen.

– Soort identificatiedocument (ID of paspoort) van alle gezinsleden, nummer van het document, geldigheidsduur en een scan/foto van het document.

 

Financiële gegevens:

– Inkomsten: soort inkomst (salaris, uitkering, toeslag, kinderbijslag, bijzondere bijstand etc.), bron (werkgever, uitkeringsinstantie, belastingdienst etc.) en hoogte van het bedrag.

– Uitgave: soort uitgave (leefgeld, bankkosten, energie, telefoon, huur, verzekeringen etc.), ontvanger (bank, energieleverancier, telefoonmaatschappij, woningbouwcorporatie, verzekeraar etc.) en hoogte van het bedrag.

– Schulden: schuldeiser, incassobureau of deurwaarder, hoogte van de schuld, aflossingsafspraak, restbedrag.

– Bankrekeningen: welke bankrekening u heeft en de hoogte van het saldo op die rekeningen.

 

Overige informatie:

– Beschikking van de rechtbank, plannen van aanpak, rekening en verantwoording, evaluaties, contracten, polissen, budgetplannen etc..

– Alle belangrijke mails en (gescande) brieven van en aan mensen en bedrijven met wie over u wordt gecommuniceerd (inclusief uzelf); rechtbank, belastingdienst, bank, inkomensverstrekkers, schuldeisers, deurwaarders, hulpverleners etc..

– Een notitie van alle belangrijke mondelinge communicatie.

 

Toegang tot de informatie:

– Alleen de medewerkers van Persoonlijk bewind kunnen alle opgeslagen informatie inzien.

– Een keer per jaar worden wij door een erkend accountant gecontroleerd. De accountant bekijkt alle dossiers om te beoordelen of wij ons werk goed uitvoeren. De accountant maakt een verslag die vervolgens wordt verzonden naar de rechtbank. De accountant heeft voor de controle toegang tot de informatie nodig om te kunnen bepalen of wij ons aan de regels houden.

 

Aan wie geven wij de opgeslagen informatie?

– Wij bepalen zelf aan wie wij de gegevens geven.

– Om ons werk goed te kunnen doen, is het soms nodig om uw gegevens aan anderen te delen. Wanneer wij bepaalde regelingen en voorzieningen aanvragen dan vragen instanties bepaalde gegevens zoals de hoogte van uw inkomen of huur. De meeste voorkomende gegeven die wij delen zijn:

– ID bewijs voor het openen van een rekening;

– Beschikking van de rechtbank bij het versturen van mails of brieven naar inkomensverstrekkers of de deurwaarder voor de berekening van de beslagvrije voet;

– UW budgetplan aan de deurwaarder om te voorkomen dat zij teveel beslagleggen op uw loon of uitkering;

– Salaris- en uitkeringsstroken om aanvullende uitkering of bijzondere bijstand aan te vragen;

– Stukken die nodig zijn om schudhulpverlening aan te kunnen vragen.

 

Vragen van toestemming:

Het is voor u belangrijk om te weten dat wij als bewindvoerders ons altijd afvragen of het nodig is om bepaalde informatie door te geven. Alleen noodzakelijke gegevens zullen worden gegeven aan partijen waarvan wij mogen verwachten dat zij werken volgens de Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG). In deze gevallen zullen wij geen toestemming van u vragen.

 

Delen van informatie:

Persoonlijk Bewind mag niet zomaar uw gegevens met iedereen delen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het niet noodzakelijk is om uw gegevens te delen. Het kan ons helpen als wij u gegevens delen met een hulpverlener, advocaat, familielid of andere die betrokken zijn bij u. Zij spelen geen rechtstreeks een rol bij het in orde houden van uw financiën. In deze situatie zullen wij u toestemming vragen voor het delen van uw gegevens.

Wij zullen dan met u bespreken aan wie of welke organisatie wij uw gegevens geven en waarom. Pas als uw toestemming geeft, zullen wij uw gegevens aan hun geven.

 

Het inzien van uw gegevens:

U mag uw eigen gegevens ten alle tijden inzien. Wanneer wij gegevens hebben van andere personen en die ander heeft geen toestemming hiervoor gegeven dan zullen wij deze gegevens niet met u delen.

Uw eigen gegevens kunt u inzien door ons per mail of brief een verzoek te sturen. Wij zullen dan zorgdragen dat u binnen tien werkdagen uw dossier kunt inzien. Wanneer u bewindvoerder afwezig is dan zal het verzoek pas in behandeling worden genomen als uw vaste bewindvoerder terug is van vakantie. Mocht uw vaste bewindvoerder langer dan vier weken op vakantie zijn dan zal een andere collega uw verzoek in behandeling nemen en uw de kans geven om uw gegevens in te mogen zien.

 

Duur bewaren gegevens:

Totdat uw onder bewind bent bij Persoonlijk Bewind zullen wij u gegevens bewaren. Na het afronden van het bewind zullen de gegeven vijf jaar bewaard worden.

 

Klacht inzake gegevens:

Allereerst verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. Mocht u niet met ons uit kunnen komen dan heeft u het recht om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen dan uw klacht verder onderzoeken.