Werkwijze

Intake:

Nadat u zich schriftelijk of telefonisch aanmeld bij Persoonlijk Bewind zal er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis. Allereerst zal de bewindvoerder uitvoerig uitleggen wat beschermingsbewind in houdt en wat voor gevolgen dit heeft voor u. Het intakegesprek heeft als doel om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en de oorzaken dat ten grondslag ligt aan de aanvraag van beschermingsbewind. Hierin zal besproken worden wat uw wensen zijn, wat u van ons mag verwachten als beschermingsbewindvoerder en zullen wij zorgvuldig uw financiën in kaart brengen. Als de cliënt en Persoonlijk Bewind akkoord gaan met het bewind wordt het “verzoek tot onder bewindstelling” samen met Persoonlijk Bewind ingevuld.

Verzoek onder bewindstelling:

Wanneer het “verzoek tot onder bewindstelling” is ondertekend en de benodigde stukken zijn bijgevoegd zal de bewindvoerder van Persoonlijk Bewind deze opsturen naar de Kantonrechter. De kantonrechter zal de aanvraag beoordelen en daarna Persoonlijk Bewind als beschermbewind aanstellen. Als de aanstelling een feit is, zal Persoonlijk Bewind de financiële administratie van de cliënt overnemen. Nadat Persoonlijk bewind de administratie van de cliënt heeft overgenomen zal de bewindvoerder alle instellingen die betrokken zijn bij de cliënt aanschrijven met het verzoek om het postadres te wijzigen. Wanneer alle instellingen het verzoek hebben beantwoord en het inkomen van de cliënt bij Persoonlijk bewind binnenkomt, wordt er voor de cliënt een overzicht opgesteld van alle inkomsten en uitgaven en wordt het weekgeld, naar wensen en mogelijkheden vastgesteld. Verder gaat Persoonlijk Bewind onderzoeken of de cliënt beroep kan doen op vergoeding vanuit bijzondere bijstand voor de kosten van de bewindvoering en of alle voorzieningen en regelingen waar de betrokkene recht op heeft zijn aangevraagd.

Budgetplan

: Na het intakegesprek wordt er een budgetplan opgemaakt. Het budgetplan is een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Aan de hand hiervan wordt het voor de beschermingsbewindvoerder duidelijk hoe uw financiële situatie er uitziet en of de inkomsten in balans zijn met uw uitgaven. Mogelijk zal de beschermingsbewindvoerder aanpassingen in uw budgetplan voeren om uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen.

Berekening vrij te besteden bedrag:

Wanneer uw inkomsten en uitgaven in balans is gebracht zal blijken wat bedrag u maandelijks vrij te besteden zult hebben. Het vrij te besteden bedrag is het bedrag waarover u zult beschikken nadat alle vaste lasten en reserveringen zijn voldaan. Op grond van het vrij te besteden bedrag zal de beschermingsbewindvoerder afspraken maken met u over de hoogte en frequentie van de uitbetaling van het leefgeld.

Openen nieuwe bankrekeningen:

Na het intakegesprek zullen er de volgende rekeningen bij de ABN AMRO worden geopend:
- centrale beheerrekening;
- leefgeld rekening;
- spaarrekening.

Na het openen van de rekeningen zullen al uw inkomsten (inclusief zorg- en huurtoeslag) naar de beheerrekening worden overgemaakt en hier worden de vaste lasten mee voldaan. Uw wekelijkse of maandelijkse afgesproken bedrag zal worden overgemaakt naar uw leefgeld rekening en hiermee dient u de kosten voor levensonderhoud van te voldoen. De spaarrekening zal worden gebruikt voor de maandelijkse reserveringen en onvoorziene uitgaven. In overleg zullen wij samen met u kijken of de oude rekeningnummers zullen worden beëindigd. De oude rekeningen zullen in het geval van een roodstand niet meer in gebruik worden genomen.

Communicatie met betrokken organisaties:

Wanneer het beschermingsbewind in gang is gezet zal uw beschermingsbewindvoerder alle betrokken organisaties aanschreven worden. Deze organisaties zal verzocht worden om de correspondentie voortaan naar Persoonlijk Bewind toe te zenden. Daarnaast zullen deze instanties op de hoogte worden gesteld van het feit dat de betalingen van de vaste lasten in het vervolg via Persoonlijk Bewind zal verlopen. Mocht u zelf nog post ontvangen van deze organisaties dan willen wij u verzoeken om deze zo snel mogelijk naar ons toe te zenden.

Schulden:

Mocht het blijken dat u schulden heeft dan zullen uw beschermingsbewindvoerder het totaal aantal schuldeisers en de hoogte van de vorderingen inventariseren. Wanneer het blijkt dat uw schulden oplosbaar zijn en een redelijk termijn kunnen worden voldaan dan zal uw beschermingsbewindvoerder betalingsafspraken maken met de schuldeisers. Wanneer de schulden niet oplosbaar zijn binnen een redelijke termijn dan zal uw beschermingsbewindvoerder u begeleiden bij het aanvragen van een minnelijke of wettelijke schuldsanering.

Reserveringen:

Uw beschermingsbewindvoerder zal indien dat mogelijk is in verband met onvoorziene uitgaven of niet maandelijks kosten een bepaald bedrag per maand reserveren op uw spaarrekening. Onze uitgangspunt is om constant een bedrag beschikbaar te laten zijn voor onvoorziene uitgaven en incidentele betalingen zoals een defecte wasmachine of een onverwachte zorgkosten.

Nazorg:

Als bewindvoering niet meer nodig lijkt te zijn, zullen wij u begeleiden naar het zelfstandig overnemen van uw administratie en financiën. Dit doen wij door afspraken te maken waardoor er mee verantwoordelijkheid bij u komt te liggen. Wij zouden bijvoorbeeld een deel van het saldo kunnen overmaken, zodat u daarmee een afgesproken deel van de betalingen kunt doen. Dit dient u dan vervolgens middel de bankafschriften aan te tonen. We zullen hierin de betrokkene middels oplossingsgericht gesprekstechniek leren om financieel zelfredzaam te worden en de juiste keuze te maken.

Einde beschermingsbewind:

Wanneer beschermbewind door de rechtbank wordt aangesteld, is dat in het algemeen over alle gelden en goederen van onbepaald tijd. Dit betekent natuurlijk niet dat de cliënt nooit meer zelf zijn financiën kan beheren. Indien de cliënt zijn financiën weer zelfstandig kan beheren kan de kantonrechter gevraagd worden het beschermbewind op te heffen. De kantonrechter zal de aanvraag beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog aanwezig zijn. Het beschermbewind kan door de rechtbank worden opgeven wanneer de oorzaken niet aanwezig zijn.

Aanmelden


Indien u denkt dat uzelf, uw cliënt of iemand uit uw naaste omgeving bewindvoering als beschermingsmaatregel nodig heeft, dan kunt u onze aanmeldformulier invullen.


Over ons Contactgegevens